Tài khoản

PHIẾU QUÀ TẶNG này được gửi email đến NGƯỜI NHẬN sau khi bạn thanh toán.

Tôi hiểu PHIẾU QUÀ TẶNG không thể HOÀN TIỀN LẠI.